Меню KDT

logo.png?_=1524731137
Школа Гимназия №83"
города Нур-Султан


+7 7172 49-07-40

Статичная страница

            5-11 сыныптарының 2019-2020оқу жылына арналған сабақ кестесі

 

 

 

Д

Ү

й

с

е

н

б

і

 

5Ә

5 Б

 

0

Сынып сағаты 317

Сынып сағаты

220

Сынып сағаты

315

Сынып сағаты

404

 

1

Музыка

403

Жараты-лыстану 317

Математика

315

Қазақстан тарихы 123

 

2

Тілдер, бірліктер 214

Орыс тілі

220

Музыка

404

Математика

315

 

3

Математика

315

Тілдер, бірліктер 214

Орыс тілі

220

Қазақ тілі

214

 

4

Информатика

406-407

Математика

315

Тілдер, бірліктер

214

Көркем еңбек

118-120

 

5

Көркем еңбек

118-120

Қазақстан тарихы 123

Қазақстан тарихы 123

Тілдер, бірліктер 214

 

6

Өзін-өзі тану

128

Көркем еңбек

118-120

Жараты-лыстану

317

Музыка

319

 

7

English is necessary 209

 

Робототехника

406

Туған ел

123

 

 

 

 

С

е

й

с

е

н

б

і

 

 

1

Орыс тілі

220-404

Қазақ тілі

405

Математика

315

Ағылшын тілі

210-211

 

2

Ағылшын тілі

210-211

Дене шынықтыру с/з

Дене шынықтыру с/з

Орыс тілі

220-404

 

3

Қазақ тілі

405

Ағылшын тілі

211

Ағылшын тілі

210

Математика

315

 

4

Қазақ әдебиеті

405

Математика

Қазақ тілі

215

Дүниие тарихы

123

 

5

Математика

315

Дүниие тарихы

123

Қазақ әдебиеті

215

Жараты- лыстану

317

 

6

Қазақстан тарихы

123

Көркем еңбек

Жараты-лыстану

317

Қазақ тілі

405

 

7

Дене шынықтыру с/з

Жараты- лыстану

317

Риторика в школе

220

Көркем еңбек

118-120

 

8

 

 

 

English is necessary

210

 

 

 

 

С

ә

р

с

е

н

б

і

 

 

1

Математика

315

Орыс тілі

220

Дүниие жүзі тарихы

123

Жараты- лыстану

317

 

2

Қазақ тілі

405

Ағылшын тілі

211

Орыс тілі

220

Математика

315

 

3

Орыс тілі

220-404

In the world programming 407

Қазақ тілі

405

Ағылшын тілі

210-212

 

4

Ағылшын тілі

210-211

Музыка

214

Математика 315

Орыс тілі

220-404

 

5

Жараты- лыстану

317

Математика

315

Ағылшын тілі

210

Қазақ тілі

220

 

6

Дүниие жүзі тарихы

123

Өзін-өзі тану

128

Көркем еңбек

118-120

Дәне шынықтыру с/з

 

7

Көркем еңбек

118-120

Қазақ әдебиеті

405

Өзін-өзі тану

128

Дәне шынықтыру с/з

 

8

 

 

 

 

 


 

 

 

Б

е

й

с

е

н

б

і

 

 

 

1

Жараты- лыстану

317

Орыс тілі

220

Қазақстан тарихы

123

Математика

315

 

2

Математика

315

Қазақстан тарихы

123

Орыс тілі

220

Информатика

406-407

 

3

Қазақ тілі

405

Математика

315

Қазақ әдебиеті

405

Робототехника

406

 

4

Қазақстан тарихы

123

Қазақ тілі

405

Математика 315

In the world programming 407

 

5

Робототехника

406

Қазақ әдебиеті

405

In the world programming 407

Өзін-өзі тану

128

 

6

Туған ел

213

Робототехника

406

Көркем еңбек

118-120

Қазақ әдебиеті

405

 

7

In the world programming 407

 

English is necessary 210

Риторика в школе

220

 

8

Мәтін және сөйлем

405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж

ұ

м

а

 

 

1

Математика

315

Қазақ тілі

405

Информатика 406

Қазақ әдебиеті

213

 

2

Қазақ әдебиеті

405

Математика

315

Қазақ тілі

215

Дәне шынықтыру с/з

 

3

Дәне шынықтыру с/з

Информатика 406

Математика

315

Ағылшын тілі

209-211

 

4

Дәне шынықтыру с/з

Ағылшын тілі

211

Ағылшын тілі

209

Математика

315

 

5

Орыс тілі

220-404

Дәне шынықтыру с/з

Дәне шынықтыру с/з

Қазақстан тарихы

123

 

6

Ағылшын тілі

210-211

Дәне шынықтыру с/з

Дәне шынықтыру с/з

Орыс тілі

220-404

 

7

Риторика в школе

220

 

Туған ел

123

Мәтін және сөйлем

405

 

8

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Д

Ү

й

с

е

н

б

і

 

 

 

0

Классный час

405

Классный час

319

Сынып сағаты

213

 

1

Математика

316

Информатика

406-407

Казахский язык

213

 

2

Русский язык

402

Робототехника

406

Математика

316

 

3

Робототехника

406

Математика

316

Русский язык

402

 

4

Казахский язык

405

Русский язык

402

Английский язык 209

 

5

Музыка

405

История Казахстана 403

Информатика

406

 

6

Английский язык 211

Казахский язык

213-405

История Казахстана 403

 

7

Туған ел

319

 

Мәтін және сөйлем 213

 

 

 

 

С

е

й

с

е

н

б

і

 

 

1

Русский язык

402

Художествен-

ный труд

118-120

Физкультура с/з

 

2

Казахский язык

405

Математика

316

Казахский язык

213

 

3

Математика

316

Физкультура

Русский язык

402

 

4

Физкультура с/p

Русский язык

402

Художествен- ный труд

118-120

 

5

Художествен-

ный труд

118-120

Казахский язык

213-405

Математика

316

 

6

Информатика

406

Английский язык

210-211

Всемирная история

403

 

7

Мәтін және сөйлем

213

 

Английский язык

209

 

8

 

 

 

 

 

 

 

С

ә

р

с

е

н

б

і

 

 

1

Казахский язык

405

Естествознание

319

Казахский язык

213

 

2

Русский язык

402

Всемирная история

403

Туған ел

213

 

3

Физкультура с/з

Русский язык

402

Математика

316

 

4

Физкультура с/p

Математика

316

Русский язык

402

 

5

Математика

316

Казахский язык

213-405

Музыка

401

 

6

Английский язык

211

Музыка

405

Физкультура с/p

 

7

Самопознание

214

Английский язык

210-211

Физкультура с/p

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

е

й

с

е

н

б

і

 

 

 

 

1

Казахский язык

405

История Казахстана

403

Естествознание

319

 

2

Естествознание

319

Русская литература

402

Казахский язык

213

 

3

Художестве- нный труд

118-121

Естествознание

319

Русская литература

402

 

4

Русская литература

402

Художестве- нный труд

118-121

Математика

316

 

5

История Казахстана

403

Математика

316

Художествен- ный труд

118-121

 

6

Математика

316

Самопознание

214

История Казахстана

403

 

7

English is necessary 212

Казахский язык

213-405

Естествознание

319

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж

ұ

м

а

 

 

1

Естествознание

319

Физкультура с/p

Английский язык 209

 

2

Английский язык 211

Физкультура с/p

Робототехника 406

 

3

Казахский язык

405

Математика

316

Русская литература

402

 

4

Математика

316

Русская литература

402

Казахский язык

405

 

5

Русская литература

402

История Казахстана

403

Математика

316

 

6

История Казахстана

403

Всемирная история

403

Самопознание

128

 

7

Всемирная история

403

 

English is necessary 210

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

Ү

й

с

е

н

б

і

 

9Ә

9 Б

 

0

Сынып сағаты 314

Сынып сағаты

124

Сынып сағаты

214

Классный час

402

Классный час

405

 

1

Алгебра

314

Технология 118-121

Сызу

215

Физика

218

Химия

126

 

2

Ағылшын тілі

210-311

Музейлік педагогика 405

Алгебра

319

История Казахстана 403

Казахский язык

213

 

3

Қазақ тілі

401

Ағылшын тілі

210-311

Технология

118-121

Черчения

215

История Казахстана 403

 

4

Музейлік педагогика 128

География

222

Ағылшын тілі

210-311

Казахский язык

213

Алгебра

316

 

5

География 222

Алгебра

315

Музейлік педагогика 128

Казахская литература

213

Английский язык

211

 

6

Информатика

406-407

Зайырлық дінтану 404

Дене шынықтыру с/з

Химия

126

Самопознание

218

 

7

Қазақстан тарихы

Информатика

406-407

Дене шынықтыру с/з

Русская литература

402

Черчения

214

 

8

Технология 118-121

Өзін-өзі тану

128

География

222

 

 

 

 

 

 

С

е

й

с

е

н

б

і

 

 

1

Биология

317

Ағылшын тілі

209-311

Қазақ тілі

214

Алгебра

319

Информатика

407

 

2

Физика

216

Алгебра

315

АҚҚ

123

Русский язык

402

Черчение

128

 

3

Геометрия

314

Қазақ тілі

214

Физика

216

Казахский язык

213

География

222

 

4

Орыс тілі

220-404

Биология

317

Қазақ әдебиеті

215

География

222

Геометрия

319

 

5

Қазақ әдебиеті

401

Физика

216

Орыс тілі

220-404

Религиоведе-ние

403

Русский язык

402

 

6

Абайтану

214

Орыс тілі

220-404

Геометрия

315

Геометрия

319

Религиоведе-ние

403

 

7

Өзін-өзі тану

128

Дене шынықтыру с/з

Қазақ тарихы

403

Самопознание

404

Казахский язык

213

 

8

Дене шынықтыру с/з

 

 

 

Химия

126

 

 

 

 

С

ә

р

с

е

н

б

і

 

 

1

Сызу

128

Химия

124

Информатика

407

ЧОП

316

Английский язык 211

 

2

Ағылшын тілі

211

Сызу

128

Химия

124

Технология

118-121

 

Алгебра

316

 

3

Химия

124

Қазақ әдебиеті

214

Ағылшын тілі

209-311

Английский язык 312

Технология

118-121

 

 

4

Қазақ әдебиеті

401

Қазақ тарихы

405

Алгебра

314

Физкльтура сз

Казахская литература

213

 

5

Алгебра

314

Дүниие жүзі тарихы

403

Абайтану

214

Физкультура сз

Русская литераткра

402

 

6

Зайырлық дінтану 404

Абайтану

214

Зайырлық дінтану 404

Казахский язык

213

Физкультура с/з

 

7

География

222

Геометрия

315

Өзін-өзі тану

128

Русская литераткра

402

Физкультура с/з

 

8

 

 

 

Алгебра

316

 

 

 

 

 

 

  Б

  е

  й

  с

  е

  н

  б

  і

 

 

 

1

Қазақ әдебиеті

401

АҚҚ

313

Физика

216

 

Казахский язык

405

Физика

218

 

 

2

АҚҚ

313

Биология

317

Қазақ әдебиеті

405

Всемирная история

403

Геометрия

314

 

 

3

Орыс әдебиеті

220

Қазақ әдебиеті

405

Геометрия

314

Информатика

407

Всемирная история

403

 

 

4

Биология

317

Орыс әдебиеті

220

Дүниие жүзі тарихы

403

Биология

319

Казахский язык

405

 

 

5

Геометрия

314

Алгебра

315

Биология

317

Русский язык

402

 

Биология

319

 

 

6

Қазақстан тарихы

123

Дене шынықтыру с/з

Орыс әдебиеті

220

Физика

218

Русский язык

402

 

 

 

7

Дүниие жүзі тарихы

403

Дене шынықтыру с/з

Сызу

214

Английский язык

312

ЧОП

316

 

 

8

 

Қазақ тарихы

128

 

Химия

126

Физкультура с/з

 

 

  Ж

ұ

м

а

 

 

 

1

Физика

216

Химия

124

Дәне шынықтыру с/з

История Казахстана

403

География

222

 

 

2

Орыс тілі

220-404

Қазақ әдебиеті

214

 

Химия

124

География

222

История Казахстана

403

 

 

3

Химия

124

Орыс тілі

220-404

Қазақ әдебиеті

214

 

Алгебра

319

Казахский язык

213

 

 

4

Алгебра

314

Геометрия

216

Орыс тілі

220-404

Геометрия

319

Физика

218

 

 

5

Сызу

214

Физика

216

Алгебра

314

Дәне шынықтыру с/з

Биология

319

 

 

6

Дәне шынықтыру с/з

География

222

Биология

317

Черчения

315

Русская литература

402

 

 

7

Дәне шынықтыру с/з

Сызу

214

Қазақстан тарихы

401

Биология

319

Алгебра

316

 

 

8

 

Картография

222

 

Абайтану

213

 

 

 

 

 

 

 

Д

Ү

й

с

е

н

б

і

 

10А

10Ә

10Л

 

0

Сынып сағаты 407

Сынып сағаты

406

Классный час

402

 

1

Дене шынықтыру с/з

Орыс тілі

220-404

НВП

313

 

 

2

Технология

118-121

Дене шынықтыру с/з

Химия

126

 

3

Алгебра

319-314

АҚҚ

404

Английский язык 212

 

4

Математикадан практикум

314

Ағылшын тілі

211

Биология

319

 

5

Информатика

401-407

Речевой портрет современ.

220

ЧОП

313

 

6

АҚҚ

215

Өзін-өзі тану

128

Русский язык

402

 

7

Орыс тілі

220-404

 

История Казахстана

403

 

8

 

 

 

 

 

 

 

С

е

й

с

е

н

б

і

 

 

1

Геометрия

314-216

Орыс әдебиеті

215

Всемирная история

403

 

2

Қазақстанның

Химия өндірісті

География

222

Технология

118-121

 

3

Орыс әдебиеті

220

Физика

216-218

Физическая культура

 

4

География

213

Алгебра

314

Геометрия

319

 

5

Абайтану

214

Дене шынықтыру с/з

Алгебра

319

 

6

Өзін-өзі тану

128

Дене шынықтыру с/з

Казахский язык

215

 

7

Физика

216-218

Картография

222

Русская литература

402

 

8

Дүние жүзі тарихы 128

 

 

 

 

 

 

С

ә

р

с

е

н

б

і

 

 

1

Дене шынықтыру с/з

Технология

118-121

Русский язык

402

 

2

Дене шынықтыру с/з

Қазақ әдебиеті

401

Тілө танымдық

Құрал

215

 

 

3

Алгебра

314-319

Орыс тілі

218

Казахский язык

215

 

4

Химия

124

Дүниие жүзі тарихы

403

Английский язык 312

 

5

Ағылшын тілі

211

Химия

124

Физика

218

 

6

Қазақ әдебиеті

214

Ағылшын тілі

312

Всемирная история

403

 

7

биология

Геометрия

314

Информатика

407

 

8

Қазақ тарихы

123

АӘД

 

Ұлт мақтанашы

213

 

 

 

 

 

Б

е

й

с

е

н

б

і

 

 

 

1

Геометрия

314-316

Ағылшын тілі

312

Казахский язык

215

 

 

2

Ағылшын тілі

209-311

Қазақ тілі

401

Абайтану

 

 

3

Алгебра

314-404

Қазақстан тарихы

123

Физическая культура

 

4

Физика

216-218

Алгебра

314

Физическая культура

 

5

Қазақстан тарихы

123

АӘД

313

Английский язык

212

 

6

Қазақ тілі

401

Биология

317

Казахская литература

215

 

7

АӘД

313

Абайтану

401

Русская литература

402

 

8

Биологиядан сынық

Жұмыстарына дайындық

317

Өзіндік даму психологиясы

310

История Казахстана

403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж

ұ

м

а

 

 

1

Биология

317

Қазақ тілі

401

Алгебра

316

 

2

Физика

216-218

Алгебра

314

Алгебра

316

 

3

География

403

Ағылшын тілі

209-311

География

222

 

4

Картография

214

Қазақ әдебиеті

401

Самопознание

215

 

5

Химия

124

Practical English

312

Английский язык

212

 

6

Қазақ әдебиеті

401

Орыс әдебиеті

214

Казахский язык

215

 

7

АӘД

313

Информатика

406

Синтаксис на морфологии 402

 

8

 

 

НВП 313

 

 

 

 

 

Д

Ү

й

с

е

н

б

і

 

11А

11Ә

11Л

 

0

Сынып сағаты

218

Сынып сағаты

401

Классный час

402

 

1

Қазақ тілі

401

Речевой портрет

Современника

220

Русский язык

402

 

 

2

Алгебра

319-314

Қазақстан тарихы 123-215

НВП

313

 

3

Музейлік педагогика

Дене шынықтыру с/з

Химия

126

 

4

АҚҚ

 

Дене шынықтыру с/з

Казахский язык

215

 

5

Дене шынықтыру с/з

Practical English

404

Биология

319

 

6

Дене шынықтыру с/з

Қазақ әдебиеті

401

Английский язык

312

 

7

технология

Ағылшын тілі

212-311

Казахская литература 215

 

8

 

 

Всемирная история 403

 

 

 

 

С

е

й

с

е

н

б

і

 

 

 

1

География

222

Өзіндік даму психологиясы

310

Алгебра

319

 

2

Геометрия

314-405

Қазақ тілі

401

Физическая культура

 

3

Қазақ әдебиеті

401

Орыс тілі

403-404

 

Самопознание

319

 

4

Физика

216-218

АҚҚ

403

Английский язык

311

 

5

Математикадан практикум 314

Ағылшын тілі

212-311

География

222

 

6

Ағылшын тілі

209-311

Картография

222

Русская литература 402

 

7

Картография

222

Алгебра

314

Алгебра

319

 

8

Дүние жүзі тарихы 128

Дүние жүзі тарихы 128

Казахский язык

215

 

 

 

 

С

ә

р

с

е

н

б

і

 

 

1

Орыс тілі

218

Қазақ әдебиеті

401

История Казахстана 403

 

2

Алгебра

314-319

Орыс тілі

218

Физика 218

 

 

3

Биология

317

Тіл-асыл қазына

401

Всемирная история

403

 

4

Қазақстан тарихы

123

Биология

317

Казахский язык

215

 

5

Өзіндік даму психологиясы

310

Қазақстан тарихы 123-128

Тіл-асыл қазына

215

 

6

Ағылшын тілі

312

Геометрия 314

Русский язык

402

 

7

Қазақ әдебиеті

401

АӘД

313

Английский

312

 

8

Химия

124

Технология

118-121

 

Информатика

407

 

 

 

Б

е

й

с

е

н

б

і

 

 

 

1

Дене шынықтыру с/з

Өзін-өзі тану

128

Русская литератур402

 

 

2

Геометрия 314-404

Физика

216-218

Технология

118-121

 

3

Физика

216-218

Орыс әдебиеті

213

Казахский язык

215

 

4

АӘД

313

Қазақ тілі

401-214

Абайтану 215

 

5

Абайтану

401

Дене шынықтыру с/з

ЧОП

214

 

6

Қазақстаның химия өндірісі

124

Ағылшын тілі

209-311

Английский язык

212

 

7

Өзін-өзі тану

128

Алгебра

314

История Казахстана 403

 

8

Қазақстан тарихы

123

 

Ұлт мақтанышы

215

 

 

 

 

 

 

Ж

ұ

м

а

 

 

1

Орыс әдебиеті

213

Алгебра

314

Русская литература

402

 

2

Биология

317

Қазақ әдебиеті

401

Синтаксис на основе морфологии 402

 

3

Алгебра

314-216

Абайтану

401

Физическая культура

 

4

География

222

Информатика

406-407

Физическая культура

 

5

Информатика

406-407

География

222

Алгебра 317

 

6

Физика

216-218

Химия

124

Геометрия

319

 

7

Химия

124

Ағылшын тілі

209-311

 

 

8

 

Дүние жүзі тарихы 128

 

 

 

 

 

 

Послание президента

Дача взятки-Это преступление

Теменова Сауле Ермухановна

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ Г.Нұр-Сұлтан

Choose Colour